Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΒΑΡΥΤΑΤΗ παρανομία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

“ Επιτροπή Πόθεν Έσχες: Παραβίασε τον νόμο για αγοραπωλησία μετοχών ο Κ. Μητσοτάκης ”


Καραμπινάτη παραβίαση του νόμου 3213/2003, που απαγορεύει ρητά σε πολιτικούς να έχουν οποιαδήποτε χρηματιστηριακή συναλλαγή όσο είναι βουλευτές ή υπουργοί, έκανε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τα στοιχεία των ορκωτών λογιστών που έχει στα χέρια της η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα, έχουν δοθεί όλες οι εξηγήσεις στην Επιτροπή», ισχυρίζονται πηγές της ΝΔ.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες της Βουλής ο Κ. Μητσοτάκης αγόρασε μετοχές της Samsung αξίας 10.912 δολ. στις 15 Μαρτίου 2013. Όμως ο νόμος 2843/2000, καθώς και ο 3213/2003, επικαιροποιημένος από τον 3849/2010, απαγορεύει σε πολιτικούς να αγοράζουν μετοχές κατά την διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας τους.

 

Σημειώνεται ότι οι μετοχές πουλήθηκαν το 2014 στο ιαπωνικό χρηματιστήριο. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή δεν συζήτησε για το πόθεν έσχες του Κ. Μητσοτάκη, αλλά ενημερώθηκε από τον πρόεδρό της Γ. Βαρεμένο. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

 

Δείτε τι ορίζει ο νόμος

Ν 2843/2000: Χρηματιστηριακές συναλλαγές ναυτιλία κλπ (293408)

Αρθρο 32

Περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών  συναλλαγών

1. Απαγορεύεται στα μέλη της Κυβέρνησης, τους Υφυπουργούς και τους

Γενικούς και Ειδικούς Γραμuατείς Υπουργείων η σύναψη χρηματιστηριακών

συναλλαγών. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται η πώληση τοις

μετρητοίς, καθώς και η αγορά ή πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

 2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να

γνωστοποιήσουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον αριθμό του

λογαριασμού τους που τηρείται στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού

Αποθετηρίου Αξιών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί

την κίνηση των παραπάνω λογαριασμών και, εάν διαπιστώσει τη διενέργεια

συναλλαγής κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρει τούτο

αμέσως στον πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ

155 Α`).

 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 7 Ν.3213/2003,ΦΕΚ Α 309/31.12.2003

ορίζεται ότι:

"1. Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ

 

219 Α) επεκτείνονται στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στο γενικό γραμματέα

του Υπουργικού Συμβουλίου, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών, στους

προέδρους των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τους νομάρχες και τους

δημάρχους, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ`, ι΄ και ια` της

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στους ίδιους περιορισμούς

υπόκεινται οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί

διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από το κράτος, όταν ενεργούν

ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.

2. Απαγορεύεται η συμμετοχή των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των

βουλευτών, των γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων και των προσώπων της

 προηγούμενης παραγράφου σε εξωχώριες (ΟFF SHΟRE) εταιρείες. Η συμμετοχή

συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,

καθώς επίσης και με επιβολή χρηματικής ποινής.

3. Ως επιτροπές κατά την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 2843/2000 θεωρούνται οι

αντίστοιχες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου".

Δημοσίευση σχολίου