Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Όλα όσα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα κανάλια

Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς

Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς
“ Κατατίθεται άμεσα ”

Κατατίθεται  το  σχέδιο  νόμου  για  τις  άδειες  λειτουργίας  των  τηλεοπτικών  σταθμών  (μετά  από  25   χρόνια  που  ο  νόμος  δεν  εφαρμόστηκε).

Τo Periodista.gr παρουσιάζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ όλα όσα περιέχει το νομοσχέδιο.

•       Πρόκειται  για    ένα  εκσυγχρονισμένο  και  πλήρες  νομοθέτημα  που  ρυθμίζει  όλα  τα  θέματα   που  αφορούν  την  ψηφιακή  τηλεόραση,  λαμβάνοντας  υπόψη  όλες  τις  τελευταίες  εξελίξεις   και  αξιοποιώντας  ο,τιδήποτε  θετικό  προϋπήρξε  σε  νομοθετικό  κείμενο    και  δεν  εφαρμόστηκε.

•       Καθιερώνονται  αυστηρότερα   κριτήρια  ως  προς  τους  όρους  αδειοδότησης  και  λειτουργίας  των  ψηφιακών  καναλιών   προκειμένου  να  αποκατασταθεί  η  νομιμότητα  στο  ραδιοτηλεοπτικό  χώρο.

•       Διακόπτεται  η  συνέχεια   της  δια  νομοθετικών  παρεμβάσεων   «νομιμοφανούς»  λειτουργίας  των  ιδιωτικών  τηλεοπτικών  σταθμών  και  κατά  τη  ψηφιακή μετάβαση.

•       Η  αδειοδότηση  των  ψηφιακών  καναλιών  θα  γίνει  μέσω  δημοπρασίας   που  θα   διεξαχθεί   από  το  ΕΣΡ. Πρώτα  θα  ψηφιστεί  ο  νόμος. Ακολούθως  θα  εκδοθεί  προκήρυξη  από  το  ΕΣΡ.  Πρώτα  θα  προκηρυχθούν  οι  άδειες  εθνικής  εμβέλειας  και  στη  συνέχεια  οι  περιφερειακής. Ο  αριθμός  των  αδειών    ανά   κατηγορία   θα  οριστεί  με  απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (με   γνωμοδότηση από το ΕΣΡ).

•        Υπάρχει  στο  νόμο  πρόβλεψη  για   άδειες  εθνικής  και  περιφερειακής  εμβέλειας   και   ανά  κατηγορία  προγράμματος  (ενημερωτικού  ή  μη)  και  περιεχομένου. Η  χρονική  διάρκεια  των  αδειών  θα  είναι  10  ετών.

•       Η  δημοπρασία  θα  γίνει   σε  δύο  (2)  στάδια.  Στο  πρώτο  στάδιο  θα  γίνει  προεπιλογή   αυτών  που  θα  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  δημοπρασία  και  στο  δεύτερο  θα  γίνει  η  δημοπρασία. Δικαίωμα  συμμετοχής     στη  διαδικασία    θα  έχουν:

α.  Ανώνυμες   εταιρία  -  κοινοπραξίες   -  Ο.Τ.Α.    και  υπό  σύσταση. Ημεδαπές  και  αλλοδαπές.

β.  Με  ελάχιστο  καταβεβλημένο  κεφάλαιο  8.000.000  ευρώ  για  εθνικής  εμβέλειας  ενημερωτικού  προγράμματος  γενικού  περιεχομένου ,  5.000.000   ευρώ   για  εθνικής  εμβέλειας  ενημερωτικού  προγράμματος  θεματικού  περιεχομένου και  2.000.000  για  μη  ενημερωτικούς.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  καταβεβλημένο  το  μετοχικό   κεφάλαιο  θα  υπάρχει  η  πρόβλεψη  για  υποβολή  εγγυητικής  επιστολής  προς  κάλυψη  του  υπολειπόμενου  κεφαλαίου  με  τύπο  εγγυητικής  που  θα  διασφαλίζει  την  πραγματική  καταβολή  των  ποσών  που  αυτή  αφορά. Το  προαπαιτούμενο  μετοχικό  κεφάλαιο  για  τις  άδειες  των  περιφερειακών  θα  οριστεί  με  ΚΥΑ  του  Υπουργού  Επικρατείας  και  του  Υπουργού  Οικονομικών.

γ.  Τα    ίδια  κεφάλαια   της  εταιρίας   δεν  θα  πρέπει   να   υπολείπονται  του  ανωτέρω  ελάχιστου  καταβεβλημένου  κεφαλαίου. Η  προϋπόθεση  αυτή  θα  πρέπει  να  υφίσταται  και  καθόλη  τη  διάρκεια  ισχύος της  άδειας  αλλιώς  θα  ανακαλείται.

δ.  Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  ο  έλεγχος  της  οικονομικής  διαφάνειας  των  συμμετεχόντων  θα  απαιτείται   ονομαστικοποίηση   των  μετοχών   μέχρι  φυσικού προσώπου   και  για  τις  ημεδαπές  και  για  τις  αλλοδαπές  εταιρίες  και  τίθεται  έλεγχος  πόθεν έσχες  για  τα  οικονομικά  μέσα  που  διαθέτουν οι  υποψήφιες  εταιρίες   και  οι  μέτοχοι  αυτών.

ε.  Επίσης  προβλέπονται   ποινικά  κωλύματα  για  ιδιοκτήτες  και  εκπροσώπους  των  ανωνύμων  εταιριών  που  υποβάλλουν  υποψηφιότητα  καθώς  και  ασυμβίβαστα  με  συμμετοχή  σε  έρευνες  μετρήσεων  ραδιοτηλεοπτικής  αγοράς  και  διαφημιστικές  επιχειρήσεις.

στ.  Απαιτείται  η  τήρηση  προϋποθέσεων  τεχνικής  και  προγραμματικής    πληρότητας  από  τους  υποψήφιους  τηλεοπτικούς  σταθμούς.

ζ.   Διασφαλίζονται  θέσεις  εργασίας  με  καθορισμό  ελαχίστων   ορίων      απασχολούμενου  προσωπικού  των  υποψηφίων  ανά  κατηγορία:

-       400  άτομα  για  τους  εθνικής  εμβέλειας  ενημερωτικού  χαρακτήρα
-       50  άτομα  για  εθνικής  εμβέλειας   μη  ενημερωτικού  χαρακτήρα
-       20  άτομα  για  τους  περιφερειακής  εμβέλειας

τα  οποία  θα  είναι  πλήρους  απασχόλησης  σε  θέσεις  δημοσιογράφων , τεχνικού  και  διοικητικού  προσωπικού  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  οικείας εργατικής  και  κοινωνικοασφαλιστικής  νομοθεσίας.

Θα  απαιτείται  ασφαλιστική  και   φορολογική  ενημερότητα  υποψηφίων, μετόχων  και  νομίμων  εκπροσώπων  καθώς  και  τραπεζική  ενημερότητα  για  την ομαλή  εξυπηρέτηση  των  δανείων  τους.

Η  τιμή  εκκίνησης  για  την  κατηγορία  κάθε  άδειας  θα καθορισθεί  από  τον  Υπουργό Επικρατείας (με  απλή   γνωμοδότηση   από το ΕΣΡ). Πριν την ανακήρυξη  των  υπερθεματιστών  για  κάθε  άδεια  θα  διενεργείται  εκ  νέου  έλεγχος  πόθεν  έσχες  για  την  υψηλότερη  υποβληθείσα οικονομική προσφορά. Το  τίμημα  για  κάθε  χορηγηθείσα  άδεια  θα  καταβάλλεται  από  τον  υπερθεματιστή,  μετά  την  ανακήρυξη  του  ως  αδειούχου, εφάπαξ.
Δημοσίευση σχολίου